Maldives

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އަށް ދީފައިވާ ނ. އެކުޅިވަރު ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވަތަ އެ ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

އެމްޑީޕީއަކީ ލާދީނީ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް އެކުލަވައިލި "ވިސްލްބްލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފި ނަމަ، އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކަށް ހައްދަވާނީ އެ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލޭ އެހީދޭ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ރޭ ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.